Тема: Провести до ладу

Роман ЗАГРІЯ,
керуючий партнер PRAVO GARANT

Порядок проведення податкових перевірок та результатів їх оформлення здійснюватиметься по-новому

Набуття чинності окремими положеннями Закону України № ­466­IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» змінили порядок проведення перевірок та результатів їх оформлення.

 

Прийняті оновлення

Відповідно до нової редакції пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу (ПК) України передбачено можливість внесення змін до плану­графіка на поточний рік не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталі такого року.

Перевірка платника податків, якого було включено до плану­графіка на поточний рік внаслідок внесення змін у першому кварталі такого року, може бути розпочато не раніше, ніж 1 липня поточного року, у разі внесення змін до плану­графіка у другому кварталі такого року — не раніше, ніж 1 жовтня поточного року.

Зазначені оновлення оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику до 30 числа останнього місяця кварталу.

Внесення змін до плану­графіка, які пов’язані зі змінами найменування платника податків, та/або виправлення технічних помилок — до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

Враховуючи, що ці зміни набули чинності 23 травня 2020 року, конт­ролюючий орган 22 червня 2020 року оновив план­графік документальних перевірок на четвертий квартал 2020 року.

Також зміни суттєво торкнулись і вимог щодо оформлення результатів перевірок. Визначено, що входить до матеріалів перевірки — це акт (довідка) перевірки з інформативними додатками, які є його невід’ємною частиною; заперечення, надані платником податків до акта (довідки) перевірки (у разі їх наявності на час розгляду); пояснення та їх документальне підтвердження, які надані платником податків відповідно до підпункту 16.1.15 пункту 16.1 статті 16 та відповідно до абзацу 2 підпункту 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 розділу I цього Кодексу.

Зазначені зміни дисциплінують контролюючий орган щодо належного оформлення матеріалів перевірки та зробить адміністративне оскарження для платників податків більш дієвим.

Також вдосконалено порядок розгляду заперечень до акта перевірки. Заперечення платників податків розглядатимуться комісією такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (комісія з питань розгляду заперечень), яка є постійно діючим колегіальним органом конт­ролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджуються наказом керівника контролюючого органу.

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки. Під час розгляду матеріалів перевірки комісія з питань розгляду заперечень має надати обґрунтовану оцінку доводам платника податків, а також доданим документам.

Сподіваємося, що створена комісія з питань розгляду заперечень підходитиме об’єктивно та неупереджено до розгляду заперечень платників податків до акта перевірки та захист прав платників податків на цьому етапі нарешті буде ефективним, а не формальним.

Крім того, акт перевірки не може розглядатися як заява або повідом­лення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.

 

Контрольний відбір

Традиційно в «групі ризику» перебувають платники податків, які мають ризики в своїй діяльності високого та середнього ступенів. Критерії ризиків визначені наказом № 524 Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 року.

Більшість ризиків визначається автоматизованою ризикоорієнтованою системою (ІТС «Податковий блок») на підставі даних податкової та фінансової звітності платників податків, завдяки якій до контролю відбираються винятково найбільш ризикові суб’єкти господарювання.

Щодо строків проведення перевірок, то згідно з новою редакцією пункту 82.4 статті 82 ПК України контролюючий орган має право прий­няти рішення про зупинення проведення документальної планової та позапланової перевірки платника податків, яке оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків. Попередня редакція передбачала таке право контролюючого органу винятково щодо проведення перевірок великих платників податків.

У свою чергу, платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про зупинення проведення перевірки у разі порушення останнім строків надання запиту на отримання копії документів у порядку, визначеному пунктом 85.4 статті 85 ПК України. Проведення такої перевірки має бути зупинене на строк не менш ніж на п’ять робочих днів.

 

Використати зміни

Світова пандемія та запроваджений карантин в Україні вплинули на періодичність та строки проведення податкових перевірок.

З 18 березня 2020 року запроваджено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, а перевірки, розпочаті до 18 березня 2020 року та які не були завершеними, тимчасово зупиняються. Дія мораторію не поширюється на перевірки з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПК України.

Дія мораторію закінчується в останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID­19).

Уже чотири місяці не призначаються до проведення нові перевірки. Враховуючи, що Кабінетом Міністрів України щоразу продовжується дія карантину, є ймовірність, що у 2020 році проведення перевірок не буде розпочато.

По закінченні карантину платники податків повинні звернути увагу на те, що поновлення зупиненої перевірки відбудеться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину.

Крім того, на період дії карантину зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 ПК України, а отже, запроваджений мораторій на проведення перевірок не рятує підприємців від проведення перевірок та здійснення нарахувань сум грошових зобов’язань за результатами таких перевірок за період дії карантину.

Також Законом України № ­466­IX внесені зміни до статті 102 ПК України, які набудуть чинності з 1 січня 2021 року. Відповідно до зазначених змін, значно розширено підстави для зупинення відліку строків давності, що робить визначені строки 1095 днів майже безмежними.

Однією з підстав визначено, що відлік строку давності зупиняється на період адміністративного або судового оскарження платником податків рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання.

Тобто якщо під час оскарження рішення контролюючий орган виявить факти, що залишились поза увагою ревізорів, може здійснити пов­торну перевірку та відповідно донарахування.

Як використовуватиме конт­ролюючий орган зазначені зміни та як формуватиметься судова практика в питаннях повторних перевірок, покаже лише час, оскільки податкове законодавство чітко встановлює підстави, межі та предмет проведення повторних перевірок.